Vabljeni k ogledu 13. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki bo v četrtek, 15.6. 2017,ob 17.00 v Infocentru Triglavska roža Bled. Prenos seje si bo mogoče ogledati preko lokalnega televizijskega programa, you tube kanala in na spletni strani Bled TV.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 16. 3.2017
3. Pobude in vprašanja
4. Informacija o podpisu sporazumov o sofinanciranju: Severna razbremenilna cesta,
ureditve priključkov za naselje Koritno in obrtno cono ≫Lisice≪
5. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled
6. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bled
7. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled
za leto 2017 – rebalans 1
8. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2016, sprejem
soglasja k spremenjenemu Finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017 in seznanitev z
uporabo znamke Bled – ImagoParadisi
9. Sprejem (dopolnjenega) osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje RE – 6 (Lip Bled)
10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v Občini Bled – 3
11. Kadrovske zadeve
a. Imenovanje predsednika in člana Nadzornega odbora
b. Imenovanje člana Statutarnopravne komisije
c. Imenovanje člana sveta zavoda Gorenjske lekarne
12. Razno

Celotno gradivo je dostopno na spletnih straneh občine (http://www.e-bled.si/gradivo-za-tekoco-sejo/).