Evropska kartica ugodnosti za invalide je projekt, ki ga podpira Evropski socialni sklad, Slovenija pa je prva država EU, ki jo uvaja. Kartica ugodnosti za invalide bo od konca julija brezplačno na voljo na 58 upravnih enotah po Sloveniji.

 

Slovenija v teh dneh uvaja novost na področju dostopnosti in boljšega vključevanja invalidov v družbo, evropsko kartico ugodnosti za invalide, ki sta jo v okviru projekta, ki ga podpira Evropski socialni sklad, zasnovala Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije.

 

Evropska kartica ugodnosti za invalide je prva tovrstna kartica v Sloveniji in Evropski uniji, njena posebnost pa je v tem, da bo invalidom omogočila enotnejšo obravnavo ter ugodnosti doma in pri potovanjih v druge države Evropske unije ter s tem večjo dostopnost in vključenost v družbo. Kartica bo invalidom omogočila uveljavljanje posebnih komercialnih popustov na področju umetnosti in kulture, turizma, športa, izobraževanja, trgovine in transporta, v projekt pa je zaenkrat vključenih osem držav: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta. Dolgoročni cilj projekta je, da bi se Evropska kartica ugodnosti uveljavila v vseh državah Evropske unije.
Evropska kartica ugodnosti za invalide je, kot poudarjajo v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije in na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti projekt, ki želi dodatno prispevati k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, Akcijskega programa za invalide 2014– 2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020.
Upravičenci, ki so navedeni v Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov in na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bodo lahko od konca julija naprej na 58 upravnih enotah po vsej Sloveniji brezplačno vložili zahtevek za izdajo Evropske kartice ugodnosti za invalide, pri čemer bodo poleg osebnih podatkov in dokazila o stopnji invalidnosti potrebovali tudi fotografijo za osebni dokument. Kartico bodo na dom prejeli v približno desetih dneh.

 

Z Evropsko kartico ugodnosti bodo lahko invalidi doma in v državah Evropske unije uveljavljali posebne komercialne popuste, ki jih določijo ponudniki v posameznih državah. V Sloveniji so se v projekt vključile že mnoge pomembne ustanove – muzeji, knjižnice, knjigarne, gledališča, vadbeni centri, termalna zdravilišča in drugi, vendar si želimo, da bi se akciji pridružilo še več družbeno odgovornih ponudnikov storitev, ki se zavedajo invalidske problematike in ki jim zanjo ni vseeno. Seznam ponudnikov ugodnosti se bo ves čas dopolnjeval, aktualne ugodnosti pa bodo upravičenci lahko ves čas spremljali na spletni povezavi www.invalidskakartica.si, kjer je objavljena baza ugodnosti. Na njej bo mogoče iskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo bodo uporabniki lahko poiskali pod naslovom invalidska kartica.

 

Slovenski uporabniki bodo lahko kartico uporabljali v drugih državah članicah EU, tuji imetniki pa pri nas. Poleg ugodnosti je namen kartice osveščanje širše javnosti o invalidih, o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem pa o tem, da so tudi invalidi ljudje, ki potujejo kot vsi drugi in si povsod zaslužijo podobno obravnavo. Pozitiven učinek EU kartice ugodnosti za invalide bo večje vključevanje invalidov v družbo – ne le domačo, temveč tudi v družbo EU, ter s tem večja kakovost njihovega življenja.
Kartica ugodnosti, ki bo na voljo od konca tega tedna, je namenjena vsem, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
– delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju
– osebe s priznano telesno okvaro:
– 90% telesno okvaro zaradi izgube vida,
– 70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in
– najmanj 80% telesno okvaro,če se te seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70%;
– invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
– invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov ;
– invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;
– osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
– otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:
– otroci z motnjami v duševnem razvoju
– gluhi otroci
– slepi otroci
– gibalno ovirani otroci in
– otroci z avtističnimi motnjami;
– osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti;
– invalidi po predpisih drugih držav članic EU.