S še zadnjimi urejevalnimi, hortikulnirnimi deli in demontažo dvigala se je na Blejskem gradu zaključila večmesečna obnova grajskih stavb, s tem pa 10-letni cikel obnove. V nadaljnjih načrtih je dvigalo na grad, muzej sodobne umetnosti na sedanji Pristavi, ureditev parkirišča pri stadionu in prenova Mrakove domačije.

V Zavod za kulturo Bled je bilo l. 2017 leto presežkov in rekordov, saj so v okviru poslovanja dosegli daleč najboljše rezultate od začetka poslovanja pred enajstimi leti.

Že od zgodnje pomladi dalje je grad obiskalo bistveno več obiskovalcev kot v predhodnih letih, enake so bile tudi najave za celo leto. Zato so vzpostavili ustrezen sistem usmerjanja prometa in režim parkiranja predvsem za avtobuse, ki so na grad vozili  organizirane skupine obiskovalcev ( tudi do 60 na dan ), enako pa so se kadrovsko okrepili tudi na drugih področjih. Večjemu številu obiskovalcev so se prilagodili tudi z novimi dodatnimi sanitarijami in avdio sistemom vodenja po gradu v 17 svetovnih jezikih.

Rekorden obisk v letu 2017

V letu 2017 je Blejski grad obiskalo 558.835 obiskovalcev. Največ med njimi je bilo obiskovalcev iz Južne Koreje ( 146.275 ), Slovenije (126.017 ) in ZDA ( 44.624). Sledijo jim obiskovalci iz Italije, Izraela, Velike Britanije, Madžarske, Nemčije, Japonske in Hrvaške. Take rezultate so dosegli tudi zaradi visokih vlaganj v promocijo in direktnih tržnih aktivnosti, ki so jih izvajali. Zaradi tolikšnega obiska so načrtovano pomladno izvedbo nadaljnjih investicijskih vlaganj prenesli v jesen in v prvi del leta 2018. Tako lahko rečemo, da je bilo naše poslovanje v prvih petih mesecih letošnjega leta logično nadaljevanje lanskega z vsemi navedenimi specifikami, saj se obisk bistveno ne razlikuje od lanskega.

Zaključila se je zadnja faza celovite prenove grajske stavbe 

Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled: “Investicija, ki jo s tem tednom zaključujemo, pomeni zadnjo fazo celovite prenove grajske zgradbe. Ob začetku poslovanja leta 2007 smo v skladu z upravljavsko pogodbo sprejeli deset letni strateški upravljavski načrt, v okviru katerega smo evidentirali vsa potrebne posege v okviru prenove. Izjemno ostri zimski pogoji smo nam preprečili izvedbo večine zunanjih del, zato z investicijo končujemo en mesec kasneje kot smo sprva načrtovali.”

V okviru zadnje investicije so na Blejskem gradu na novo instalirali vse strojne instalacije za potrebe ogrevanja in prezračevanja grajske restavracije in kuhinje, prenovili velik del elektro in drugih instalacij, od katerih so bile mnoge še iz časa prve prenove gradu v letih 1951 – 1961 in zamenjali kritino na večini strešnih površin gradu

Zaradi velike izpostavljenosti je bil postavljen nov sistem obrambe pred udarom strele na vseh delih objekta, razen nad muzejskim traktom, kjer so ta poseg izvedli že v času prenove leta 2015. Preložili, obnovili in popravili so tlake na vseh treh grajskih terasah,  obnovljene so bile kamnite površine na kamnitih zidovih grajskih teras.

Arheologi in drugi strokovnjaki so raziskali del spodnje terase in vzhodno steno stavbe, v kateri sta restavracija in Viteška dvorana in na kateri so tudi ostanki poslikav.

Prisotnost žerjava so izkoristili tudi za transport stroja, ki je na zgodnji terasi izvedel testno vrtino v globino 30 m. Na osnovi analize bodo laže načrtovali jašek dvigala, podoben poseg pa bodo izvedli še v vodoravni varianti od parkirišča do stičišča in s tem dobili podatke o kvaliteti skale .

V celoti so prenovili kanalizacijske vode , ki potekajo od zgornjih sanitarij mimo blagajne do parkirišča in ločili meteorni vod od fekalnega, ki sta bila do sedaj združena. Nad vodi so v celoti prenovili pot na grad z granitnimi kockami in jo razširili, tako da je možno srečevanje obiskovalcev, kar prej zaradi ozkosti poti ni bilo mogoče. Na osnovi novega zasaditvenega načrta bo izvršena tudi nova zasaditev zelenih površin in vseh kamnitih korit, ki se bo menjala glede na letne čase.

V preteklih desetih letih vložili prek 10 milijonov evrov

“Vrednost vseh del znaša 950.000 EUR in bo v celoti pokrita iz sredstev, pridobljenih z vstopnino na grad. V preteklih desetih letih smo tako v celovito prenovo Blejskega gradu  in tekoča vzdrževalna in druga dela  vložili preko 10 mio eur. Smatram, da smo s tem upravičili zaupanje države, ki nam je dala v upravljanje ta enkraten kulturni spomenik in dokazali, da se da z ustreznim pristopom k trženju vsaj na tistih področjih, kjer je razvit turizem, doseči rezultate tudi brez proračunskih ali evropskih sredstev. ”

V prihajajočem obdobju v Zavodu za kulturo Bled načrtujejo izgradnjo dvigala na grad, ureditev parkirišča pri stadionu in prenovo Mrakove domačije, kar jim omogočajo tudi nedavno sprejete dopolnitve k Občinskemu prostorskemu načrtu. Poleg tega so že pridobili načrte za ureditev parka pod grajskim parkiriščem, Na predstavitvi arhitekturnih dosežkov svetovno znanega arhitekta Davida Chipperfielda je bil med 15 njegovimi najbolj znanimi projekti predstavljen tudi projekt Muzeja sodobne umetnosti na Pristavi itn.

“Razvoj Blejskega gradu se tako po izgradnji dvigala seli tudi v njegovo bližnjo okolico in upajmo, da bomo v teku nekaj let lahko govorili o grajskem kulturno zgodovinskem kompleksu, ki bo v veliki meri še izboljšal  ponudbo Bleda tudi na področju kulture”, pravi Matjaž Završnik.