Vabljeni k ogledu posnetka 11. redne seje Občine Bled (15. 12. 2016).

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
2. Sprejem zapisnika 10. redne seje z dne 22. 9. 2016
3. Pobude in vprašanja
4. Sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled
5. Sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bled
6. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017
7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih
namer občine za obdobje 2017-2019
8. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2015 s predstavitvijo
investicijskih namer za obdobje 2017-2019
9. Seznanitev s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2016 in sprejem Programa
izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne
razsvetljave v Občini Bled za obdobje 2017-2019
10. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za obdobje 2013-2016
s predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2017-2019
11. Sprejem soglasja k dopolnjenemu Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017
12. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2017
13. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v občini Bled – 3
14. Ravnanje s stvarnim premoženjem
15. Kadrovske zadeve
16. Razno