Vabljeni k ogledu 12. redne seje Občine Bled v četrtek, 16. 3. 2017, od 17. ure dalje.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
2. Potrditev mandata občinskemu svetniku
3. Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 15.12.2016
4. Pobude in vprašanja
5. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v Občini Bled – 3
6. Seznanitev s projektno nalogo za vzpostavitev Medgeneracijskega centra Bled
7. Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejske novice za leto 2016
8. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2016
9. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2016, sprejem
soglasja k spremenjenemu Finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017 in seznanitev z
uporabo znamke Bled – ImagoParadisi
10. Poročilo o delu Policijske postaje Bled v občini Bled za leto 2016 in Poročilo
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2016
11. Sprejem Programa ravnanja z odpadkina območju Občine Bled za leto 2017
12. Sprejem osnutka Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
13. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2016
14. Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled
15. Sprejem osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bled
16. Sprejem Celostne prometne strategije Občine Bled
17. Sprejem osnutka Odloka o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno
18. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
cest
19. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Bled
20. Sprejem osnutka Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru
21. Sprejem Sklepa o pristopu Občine Bled h Konvenciji županov za podnebne spremembe in
energijo
22. Kadrovske zadeve
a. Sklep o podelitvi občinskih priznanj
b. Imenovanje predsednika Nadzornega odbora
c. Imenovanje člana Odbora za gospodarstvo in turizem
23. Razno