Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je danes obiskal Triglavski narodni park. Seznanil se je z razmerami v kmetijstvu in sestal s predstavniki Javnega zavoda Triglavski narodni park, Zavoda za gozdove Slovenije, Občine Bohinj, Turizma Bohinj, Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije in lokalnimi deležniki.

Minister dr. Jože Podgoršek je poudaril, da je iskanje kompromisov in sodelovanje vseh deležnikov na različnih področjih za sobivanje interesov ključno ter da ima kmetijstvo pomembno vlogo v narodnem parku, zato je treba poiskati načine, da bo kmetijstvo omogočalo dostojno življenje ter da ga prepozna tudi turizem in se z njim povezuje.

Direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park mag. Janez Rakar je povedal, da obisk ministra kaže, da država prepoznava Triglavski narodni park ter njegovo vlogo in delovanje. Skupna prizadevanja ministrstva in Triglavskega narodnega parka za ohranjanje kmetijstva in izboljšanju situacije je označil za zelo pozitivna. Kmetijstvo v Triglavskem narodnem parku ima namreč pomembno vlogo tako za varstvo narave in ohranjanje krajine kot tudi za trajnostni razvoj. Zato Javni zavod Triglavski narodni park spodbuja ekološko kmetovanje, trajnostno rabo zemljišč, lokalno predelavo ter razvoj in trženje tradicionalnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo ter za podporo teh dejavnosti, ki so v skladu s cilji parka, podeljuje znak kakovosti.

Na področju gozdarstva so bili na srečanju izpostavljeni izzivi, kot so socialna vloga gozda zaradi množičnega obiska in novih oblik rekreacije, izvajanje sanacije v gozdu v osrednjem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka zaradi posledic podlubnikov in vetroloma ter povečanje državnega lastništva v narodnem parku.

Glede na površinski delež gozdov (57 odstotkov) in kmetijskih zemljišč (10,6 odstotkov), delno tudi voda v ribiškem upravljanju v narodnem parku ter tradicionalno rabo, kot so dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva, imata ministrstvo z resornimi agencijami, zavodi, direkcijami in Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljavec zavarovanega območja številna prekrivajoča delovna področja, na katerih je že sedaj vzpostavljeno dobro sodelovanje.

V okviru obiska si je minister ogledal tudi Infocenter Triglavska roža na Bledu s stalno razstavo in v Bohinju obiskal turistično kmetijo Gartner Pr Odolneku v vasi Studor s predelavo mleka, ki jo vodi mladi prevzemnik.

V Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj se je minister sestal še z predstavniki Občine Bohinj, Turizma Bohinj, Kmetijsko gozdarske zbornice in lokalnimi skupnostmi so sporočili iz JZ TNP.